فصلنامه اقتصاد دفاع (EGHTESAD) - واژه نامه اختصاصی